Filmy.....

Temat: młodociany - urlop
" /> Pracownik młodociany z upływem 6 m-cy od rozpoczęcia pierwszej pracy nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku nabywa prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. np. jesli rozpoczął nauke 1.09.04r. to W przedstawionej sytuacji rok pracy młodocianemu minie dopiero 31.08.2005r. (ostatni dzień wakacji). Wobec powyższego w czasie wakacji 2005r. Będzie mógł on skorzystać jedynie z 12 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo z ostatnim dniem lutego 2005r. Natomiast zgodnie z art. 205 § 3 KP na wniosek młodocianego pracodawca może udzielić mu zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych. Wobec powyższego może maksymalnie udzielić mu 12 dni + zaliczkowo 26 dni w okresie wakacji 2005r.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26565Temat: do Elik
" />witaj, zobaczyłem, że niejednokrotnie odpowiadałaś na pytania zwiazane z zatrudnianiem pracowników młodocianych, więc i ja proszę o poradę. Mojemu uczniowi w maju kończy sie umowa w celu przygotowania zawodowego, on nie chce dalej u mnie pracować, a więc rozstajemy się dobrowolnie. Ukończył w tamtym roku 18 lat, a wiec w tym roku przysługuje jemu urlop w wymiarze 20 dni. Proszę powiedz ile urlopu się jemu należy? Dodoam, iż pracuje on 2 razy w tygodniu po 6 godzin.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=23871


Temat: urlop "młodocianego"
" />Proszę o pomoc w następującej kwestii: Zatrudniamy od 1.11.2001 młodocianego pracownika - ucznia ZSZ w wymiarze 16 godz/tygodniowo (2 dni po 8 godz. - skończył 16 lat). W m-cu wrześniu br przebywał na wyjazdowym kursie szkoleniowym organizowanym przez szkołę. Dyrektor firmy wyraził zgodę, aby nieobecności w pracy zostały zaliczone na poczet urlopu wypoczynkowego. Z dniem 1.05.2002 nabył prawo do 12 dni, z końcem października nabędzie prawo do 26 dni. Problem nie w wymiarze przysługującego urlopu, a w tym czy urlop ma być wykazany we wszystkie dni robocze miesiąca, czy w dni "jego"...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=638


Temat: zwolnienie dysc. a urlop
" />Pani Jolu. Urlop wypoczynkowy pracownikowi młodocianemu przysługuje na odmiennych zasadach. Art. 205 &1 kp stanowi, że po pół roku od rozpoczęcia pierwszej pracy przez młodocianego przysługuje mu 12 dni urlopu wypoczynkowego. Poza tym okres absencji w pracy, nawet nieusprawiedliwionej nie powoduje obniżenia wymiaru przysługującego urlopu. Wyjątkiem służba wojskowa, urlop wychowawczy lub bezpłatny trwający ponad miesiąc (łącznie w roku kalendarzowym). powodzenia
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4744


Temat: MUSICBOX (pozytywka lub muzyczne pudełko) nadal działa?
" />Czesciej wyrzucaja pracownikow za wyrzucenie... komentarz: Ustawodawca przewiduje wymierzenie kary (karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat] -nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy -rodzicielstwie lub zatrudnianiu młodocianych -nieprowadzenia ... wynagrodzenia za pracę; -prawa dotyczące wymiaru godzin (w tym prawo do przerw, płatnego i bezpłatnego urlopu, maksymalnej ilość godzin w tygodniu roboczym) -bezpieczeństwa i higieny pracy -przynależności do związku zawodowego -ochrony przed dyskryminacją. Prawa przysługują także: -bezpłatny urlop okolicznościowy (nagłe sprawy rodzinne) -dodatkowe dni wolne na badania lekarskie (dla kobiet w ciąży) -równe płace niezależnie od płci -prawo do zażalenia związanego z...
Źródło: tomcom-uk.co.uk/forum/viewtopic.php?t=735


Temat: Projekt na konkurs
jakiem wymiarze pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu. 16. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. 17. Co to jest czas pracy?(ale to nie trzeba bo wiem;p) 18. Wysokość wynagrodzenia chorobowego. 19....
Źródło: forum.instalki.pl/viewtopic.php?t=17577


Temat: Firma nie chce płacić
Pracy są uprawnione odpowiednio do: 7) nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; I coś z kodeksu pracy: ... nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, 3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, 4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, 5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, 7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem ... przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, 3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.
Źródło: bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=38548


Temat: Prawo Pracy - zagadnienia
To co wkleił Plus iuris, troszke sformatowane: 1. Zasada równouprawnienia pracowników i zakaz dyskryminacji - istota i znaczenie; 2. Ochrona pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego; 3. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy. 4. Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę i status pracownika w tej sytuacji 5. Młodociany w kodeksie pracy i jego sytuacja prawna 6. Obowiązki pracodawcy i skutki ich zaniedbania 7. Układ zbiorowy- pojecie, geneza, treść i tryb zawierania 8. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn 9. Niezawinionych przez pracownika. 10. Urlopy wypoczynkowe w wymiarze proporcjonalnym 11. Zasada uprzywilejowania pracownika- znaczenie, wpływ 12. Funkcje Prawa pracy 13. Uprawnienia pracodawcy z tytułu rozwiązania stos. ... nawiązywania stosunku pracy 17. Zasada równouprawnienia pracowników i zakaz dyskryminacji 18. Ochrona pracownicy w okresie urlopu macierzyńskiego 19. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy. 20. Opisanie wszystkich rodzajów sporów oczywiście nie szczegółowo, tylko ich rodzaje, sposób przebiegu i rozwiązywania.(indywidualne i zbiorowe spory) 21. Prowadzenie spraw indywidualnych pracownika, pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową. 22. Zadaniowy wymiar czasu pracy oraz rozliczanie jego nadgodzin. Mniej lub więcej tak te pytania leciały ... 33. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o prace 34. Odpowiedzialność porządkowa pracowników 35. Ochrona prawa do firmy 36. Zgoda organu spółki kapitałowej jako przesłanka skuteczności czynności prawnej 37. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki 38. Zasada uprzywilejowania pracownika 39. Nadgodziny 40. Porozumienie zbiorowe oparte na ustawie 41. Zatrudnianie młodocianych i dzieci. 42. Wypadek przy pracy - pojęcie i charakterystyka. 43. Skutki wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę 44. Akty międzynarodowego prawa pracy 45. Przesłanki legalności strajku 46. Przedawnienie w prawie pracy 47. Partycypacja pracownicza 48. Odpowiedzialność materialna pracownika 49. Charakterystyka urlopów wypoczynkowych 50. Wypadek przy pracy ( z uwzględnieniem świadczeń z tego tytułu) USTAWY: - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( o zwolnieniach grupowych) - o Państwowej Inspekci Pracy - o informowaniu i konsultowaniu pracowników - o rozwiązywaniu...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=3019


Temat: Prawo Pracy - pytania z egzaminów
bardzo prosze (moga sie powtarzać, ale to jest moja zbiorówka z całego forum): zasada równouprawnienia pracowników i zakaz dyskryminacji - istota i znaczenie; - ochrona pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego; - przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy. - 1. przejęcie zakladu pracy przez innego pracodawce i status pracownika w tej sytuacji 2. mlodociany w kodeksie pracy i jego sytuacja prawna 3. obowiazki pracodawcy i skutki ich zaniedbania - 1.układ zbiorowy-pojecie,geneza,treść i tryb zawierania 2.rozwiazanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawce z przyczyn niezawinionych przez pracownika. 3.urlopy wypoczynkowe w wymiarze proporcjonalnym 1.zasada uprzywilejowania pracownika-znaczenie,wpływ 2.funkcje p.pracy 3.uprawnienia ... i różnice w odniesieniu do innych form nawiązywania stosunku pracy .zasada równouprawnienia pracowników i zakaz dyskryminacji 2.ochrona pracownicy w okresie urlopu macierzyńskiego 3.przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy. 1. Opisanie wszystkich rodzajów sporów oczywiście nie szczegółowo, tylko ich rodzaje, sposób przebiegu i rozwiązywania.(indywidualne i zbiorowe spory) 2. Prowadzenie spraw indywidualnych pracownika, pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową. 3. Zadaniowy wymiar czasu pracy oraz rozliczanie ... niedotyczących pracowników ( o zwolnieniach grupowych) - o Państwowej Inspekci Pracy - o informowaniu i konsultowaniu pracowników - o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - o związkach zawodowych - o organizacjach pracodawców - ... 3. Odpowiedzialnosc porzadkowa pracownikow 7. ochrona prawa do firmy 2. Zgoda organu spolki kapitalowej jako przesłanka skuteczności czynności prawnej 3. podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (osoby, które miały zaliczone
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2476


Temat: Bronimy się sami!! Wniosek do PIP o kontrolę
" /> Kiedy każą Ci pracować, poza określony, dopuszczalny wymiar czasu pracy, nosić ręcznie ciężary przeznaczone wielkością, dajmy na to dla postury Pudzianowskiego, a Ty dodatkowo spodziewasz się dziecka, kiedy nie ... Pracy jest kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania prawa pracy, stosowania przepisów prawa i zasad BHP np. czy pracownik dostaje wszystko, co w umowie było zawarte (wynagrodzenie za prace, czas pracy, urlopy, ochrony praw kobiet, zatrudnionych osób niepełnosprawnych i młodocianych) i czy nie zostało coś pominięte. Analizują przyczyny wypadków i powstawania wypadków oraz chorób zawodowych. W przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych inspektorzy pracy mogą prowadzić postępowanie mandatowe lub kierować do Sądu Pracy wnioski o ukaranie. W przypadku, gdy występuje drastyczne łamanie przepisów BHP, prawa pracownika i występuje bezpośrednie zagrodzenie życia lub zdrowia pracownika,...
Źródło: hiperforum.eu/viewtopic.php?t=90


Temat: odpowiedzialność pracodawcy
młodocianych, 6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, podlega karze grzywny. Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tegowynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, 3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia ... dla zdrowia pracowników, 2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa ... pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, 5) wbrew obowiązkowi stosuje: a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez ... to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=239


Temat: odpowiedzialność pracodawcy
zatrudnianiu młodocianych, 6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, podlega karze grzywny. Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tegowynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, 3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu ... zagrożenia dla zdrowia pracowników, 2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania ... dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, 5) wbrew obowiązkowi stosuje: a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i ... przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=239


Temat: Pracownik
ukończyła 18 lat. Osoba, która tego wieku nie ukończyła może być pracownikiem tylko na warunkach szczególnych określonych w dziale IX kp. W dziale IX kp zezwala się tylko na zatrudnianie młodocianych. Młodocianym jest natomiast na podstawie art. 190 osoba, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat. Młodociany może być zatrudniony, jeżeli ma ukończone gimnazjum oraz przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Osoby niemające 16 lat mogą jednak być zatrudnione, jeżeli są spełnione warunki określone w rozporządzeniu MIPS z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, osób ... za pracę, które podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa pracy. Faktyczny okres zatrudnienia małoletniego powinien być wliczony do stażu pracy dającego uprawnienia do nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego, wymiaru urlopu wypoczynkowego, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym świadczeń wypadkowych i emerytalno-rentowych. Zatem w zakresie uprawnień pracowniczych powinien on być traktowany tak jak pracownik skutecznie zatrudniony (por. post. SN z 15.05.1972 r., III CRN 83/72, OSN 1973/2/30). Członkowie rodziny tego młodocianego mogą zaś dochodzić stosownych roszczeń odszkodowawczych w związku z jego śmiercią na ogólnych zasadach prawa cywilnego dotyczących odpowiedzialności za czyny niedozwolone.
Źródło: unlimitedcareer.eu/forum/viewtopic.php?t=27